Kontakt

Diesel Auto Junek s.r.o.

Židněves u Mladé Boleslavi


otevírací doba:

Pondělí   10-17
Úterý       10-17
Středa     10-17
Čtvrtek    10-17
Pátek       10-17

Sobota  9.30-13
Sobota odpoledne a neděle otevřeno po telefonické domluvě

Otevírací doba v týdnu a o víkendu se může lišit, doporučujeme VŽDY, pokud se k nám rozhodnete vydat, ZAVOLAT předem a informovat se, PROHLÍDKU vozu lze uskutečnit i mimo otevírací dobu a o víkendu po telefonické domluvě.


mobil:
(+420) 606 44 44 98
tel./fax: (+420) 326 399 399
E-mail:
diesel.auto@seznam.cz

Statistika

TOPlist

Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY AUTOBAZARU Diesel Auto Junek s.r.o.

I. Úvodní ustanovení

I.1. Autobazar Diesel auto Junek s.r.o.,IČ:28905458,místo podnikání 29406 Židněves 137, zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 152291, se v rámci svého předmětu podnikání zabývá zejména nákupem a prodejem, zprostředkováním prodeje a financovaní ojetých motorových vozidel.

I.2. Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují právní vztahy a podmínky vznikající mezi autobazarem Diesel auto Junek s.r.o. a jejími zákazníky při nákupu a prodeji ojetých motorových vozidel a jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi autobazarem Diesel auto Junek s.r.o. a zákazníkem majíce povahu obchodních podmínek ve smyslu ustanovení občanského zákoníku, v platném znění

I.3. Tyto všeobecné obchodní podmínky se vztahují na veškeré obchody uskutečněné mezi autobazarem Diesel auto Junek s.r.o. a zákazníkem včetně veškerých v této souvislosti poskytovaných služeb. Od těchto obchodních podmínek se lze v jednotlivém případě odchýlit pouze na základě písemné dohody autobazaru Diesel auto Junek s.r.o. a zákazníka.

I.4. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou pro zákazníka závazné od okamžiku, kdy vstoupí do právního vztahu s prodejcem, tedy od okamžiku, kdy je mezi prodejcem a zákazníkem učiněn jakýkoliv právní úkon písemnou formou.

I.5 Kupní smlouvy týkající se motorových vozidel uzavírá autobazar Diesel auto Junek s.r.o. se svými zákazníky v písemně formě. Autobazar Diesel auto Junek s.r.o. nevstupuje do smluvních vztahů týkajících se nákupu nebo prodeje motorových vozidel na základě ústních dohod.

I.6 V případě, že se autobazar Diesel auto Junek s.r.o. dohodne se zákazníkem na rezervaci motorového vozidla a zákazník uhradí rezervační poplatek s tím, že spolu do určité rezervační lhůty uzavřou kupní smlouvu na motorové vozidlo, propadá tento rezervační poplatek ve prospěch autobazaru, pokud k uzavření kupní smlouvy v dohodnuté lhůtě nedojde.

II. Definice

II.1. Pod pojmem „Autobazar Diesel auto Junek s.r.o.“ nebo „prodejce“ se rozumí subjekt uvedený v čl. I.1. těchto všeobecných obchodních podmínek.

II.2. “Zákazníkem” se rozumí jakákoliv fyzická osoba starší 18 let nebo právnická osoba jednající prostřednictvím svého statutárního orgánu, která má zájem na prodeji či koupi automobilu u autobazaru Diesel auto Junek s.r.o.. Zákazník může být zastoupen osobou jednající za zákazníka na základě plné moci ne starší než 3 měsíce, právnická osoba může být zastoupena také prokuristou.

II.3. „Kupujícím“ nebo „Prodávajícím“ se rozumí každý zákazník, který uzavřel s autobazarem kupní smlouvu ohledně konkrétního automobilu podle toho, zda automobil kupuje nebo zda automobil prodává.

II.4. „Internetovou nabídkou“ se rozumí aktuální nabídka automobilů prezentovaná Autobazarem Diesel auto Junek s.r.o. na internetových stránkách www.diesel-auto.cz. Tato nabídka má povahu informačního charakteru.

II.5. „Úkonem učiněným písemnou formou“ se rozumí všechny dokumenty vydané autobazarem Diesel auto Junek s.r.o. a jiná podání učiněná formou listiny či obdobného hmotného materiálu, faxové podání nebo podání učiněné elektronickou poštou.

III. Práva a povinnosti zákazníka

III.1. Zákazník se zavazuje seznámit se všemi podmínkami uzavíraného obchodu, konkrétně s obsahem kupní smlouvy, s těmito všeobecnými obchodními podmínkami, jakož i dalšími písemnými dokumenty, které mu autobazar Diesel auto Junek s.r.o. předá.

III.2. Zákazník má právo:

- uskutečnit s vybraným automobilem zkušební jízdu tak, aby se mohl řádně seznámit s funkčností automobilu a s jeho technickým stavem.

- prohlédnout si automobil před jeho převzetím i na rampě v prostorách autobazaru, a to i za účasti jím přizvaného odborníka (př. automechanika), kterého je oprávněn kontrolou technického stavu automobilu a jeho prohlídkou pověřit

- seznámit se na veřejně přístupném místě a v libovolné časovém rozsahu s obsahem těchto všeobecných obchodních podmínek.

III. 3. Zákazník se dále zavazuje:

- ve všech písemných dokumentech uvést vždy pravé, správné a platné údaje o své totožnosti, zejména jméno a příjmení, trvalou adresu svého bydliště včetně čísla evidenčního a popisného, případně sídla právnické osoby, telefonický a eventuálně jiný kontakt. Za účelem ověření těchto údajů je zákazník povinen prokázat svou totožnost prostřednictvím nejméně dvou úředních dokladů, z nichž minimálně jeden musí být občanský průkaz; osoba zastupující právnickou osobu doloží oprávnění k jednání a výpis právnické osoby z OR.

- sdělit správné a úplné případné další údaje, pokud jsou v souvislosti s realizací obchodu nezbytné a pokud je tato společnost po zákazníkovi vyžaduje.

- předložit v den uzavření kupní smlouvy, nejpozději však do 3 dnů, všechny dokumenty potřebné k převodu vlastnického práva na nového vlastníka a k zápisu nového vlastníka do evidence (technického průkazu) v registru motorových vozidel, jinak má autobazar právo odstoupit od kupní smlouvy.

- seznámit se s technickým a právním stavem vozidla tak, jak je nabízeno k prodeji, potvrdit převzetí či předání automobilu na oficiálním k tomu určeném písemném dokumentu a dodržovat všechna doporučení k provedení oprav a kontroly automobilu.

- uhradit, popř. převzít cenu automobilu v hotovosti při převzetí, popř. předání zboží, pokud není s autobazarem písemně ujednán jiný způsob úhrady automobilu.

- splnit vždy řádně a včas všechny své závazky, ke kterým se zákazník ve vztahu k autobazaru Diesel auto Junek s.r.o. zavázal.

- v prostorách autobazaru Diesel auto Junek s.r.o. vždy dodržovat obecně závazné právní předpisy včetně všech požárních a jiných bezpečnostních pokynů a dbát pokynů zaměstnanců autobazaru; v opačném případě je zákazník povinen uhradit veškeré škody, které porušením tohoto ustanovení způsobí.

III.4. Zákazník prohlašuje, že informoval svého manžela / manželku o zamýšleném prodeji či koupi Automobilu a že tento s prodejem či koupi vyslovil souhlas.

III.5. Zákazník poskytuje autobazaru Diesel auto Junek s.r.o. uzavřením kupní smlouvy souhlas k pořízení kopie občanského průkazu, případně jiného předloženého osobního dokladu, v souladu s § 2 odst.5 zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, v platném znění, popř. v souladu s § 2 odst..3 zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, v platném znění, za účelem zanesení Prodávajícího a Kupujícího do evidence zákazníků autobazaru Diesel auto Junek s.r.o. zajištění změn v registru silničních vozidel, příp. za účelem zprostředkování úvěrové / leasingové smlouvy s úvěrovou / leasingovou společností.

IV. Práva a povinnosti Autobazaru Diesel Auto Junek s.r.o.

IV.1. Autobazar Diesel auto Junek s.r.o. je povinen zajišťovat své služby řádně a s náležitou odbornou péčí. Autobazar Diesel auto Junek s.r.o. je povinna chránit v rámci svých možností přiměřeným způsobem práva a oprávněné zájmy zákazníka.

IV.2. Autobazar Diesel auto Junek s.r.o. si vyhrazuje právo:

- účtovat zákazníkovi veškeré administrativní náklady spojené s uzavřením kupní smlouvy a prověřením stavu vozidla dle platného ceníku autobazaru Diesel auto Junek s.r.o., a to i v případě, kdy by došlo k odstoupení od smlouvy z důvodů zjištění nesouladu údajů poskytnutých zákazníkem a skutečného stavu, pro právní vady nebo z jiných důvodů uvedených v kupní smlouvě nebo v těchto podmínkách. Do uhrazení těchto nákladů, jakož i do vyrovnání jiných závazků kupujícího vůči autobazaru Diesel auto Junek s.r.o., není-li v konkrétním případě písemně dohodnuto jinak, není autobazar Diesel auto Junek s.r.o. povinen kupujícímu vozidlo vydat.

- pro případy, kdy je automobil prodáván formou leasingu nebo na úvěr, je autobazar Diesel auto Junek s.r.o. oprávněna účtovat zákazníkovi náklady vynaložené na přípravu leasingové nebo úvěrové smlouvy.

IV.3. Autobazar Diesel auto Junek s.r.o. se zavazuje:

- zařídit pro prodávajícího změnu v registru silničních vozidel (odhlášení vozidla).

- zaslat kupujícímu doporučeně poštou doklady od vozidla, ve kterých bude vyznačena změna o odhlášení vozidla na jeho osobu.

- zařídit kupujícímu za poplatek změnu v registraci vozidel - přihlášení vozidla na jeho osobu.

- v maximálně možné míře chránit veškeré údaje dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a jakožto správce zpracovávat veškeré poskytnuté osobní údaje prodávajícího a kupujícího, a to za účelem zanesení prodávajícího a kupujícího do evidence zákazníků autobazaru Diesel auto Junek s.r.o., za účelem provedení změn v registru vozidel, za účelem zprostředkování úvěrové / leasingové smlouvy s úvěrovou / leasingovou společností a dále k nabízení obchodu, služeb či zákaznických výhod prodávajícímu a kupujícímu, které o zákazníkovi získá při své činnosti. Prodávající a kupující podpisem těchto podmínek dobrovolně uděluje na dobu neurčitou až do odvolání svůj souhlas s tím, aby autobazar Diesel auto Junek s.r.o. zpracovával jeho osobní údaje výše uvedeným způsobem. Dále prodávající a kupující stvrzuje, že byl autobazarem Diesel auto Junek s.r.o. poučen o oprávnění odmítnout poskytnutí svého souhlasu v případech, kdy jeho souhlas není pro plnění ujednání z příslušné smlouvy nezbytný. Autobazar Diesel auto Junek s.r.o. má právo užívat statistické informace získané ze své činnosti (např. průměrný věk zákazníků, procentuální zastoupení profesní nebo vzdělanostní a další obdobné statistické a demografické údaje) pro propagaci vlastní činnosti i pro další účely souvisící s poskytovanými službami.

V. Výkup automobilu

V.1. Autobazar Diesel auto Junek s.r.o. vykupuje pouze automobily, které jsou platně registrované v České republice, a jejichž technické a evidenční údaje souhlasí s originálem dokladu (TP, ORV).

V.2. Zákazník je povinen doložit své vlastnické právo k automobilu, popř. jiné oprávnění, na jehož základě automobil nabízí k prodeji. Osoba jednající jménem právnické osoby doloží výpis právnické osoby z OR, příp. jiné oprávnění k jednání jménem právnické osoby.

V.3. Při převzetí vozidla dojde k podpisu písemné kupní smlouvy a přejímacího protokolu, ve kterém je zaznamenám stav a vybavení automobilu ke dni jeho prodeje. Kupní smlouvu a přejímací protokol podepisují obě smluvní strany.

V.4. Smluvená cena za automobil je vyplacena zákazníkovi při podpisu kupní smlouvy a převzetí automobilu v hotovosti, pokud není v konkrétním případě dohodnuto jinak.

VI. Prodej automobilu

VI.1. Zákazník si kupuje automobil ve stavu, jak si jej osobně či prostřednictvím jím určené osoby prohlédl, s vědomím, že se jedná o automobil použitý, opotřebený úměrně stáří a ujetým kilometrům.

VI.2. Přílohou kupní smlouvy a její nedílnou součástí je předávací protokol, ve kterém je zaznamenán stav vozidla ke dni jeho prodeje zákazníkovi.

VI.3. Autobazar Diesel auto Junek s.r.o. vydá automobil kupujícímu až po splnění všech povinností stanovených kupní smlouvou a těmito všeobecnými obchodními podmínkami.

VI.4. Autobazar Diesel auto Junek s.r.o. zůstává vlastníkem automobilu až do momentu, kdy bude ze strany kupujícího řádně zaplacena celková kupní cena v plné výši dle uzavřené kupní smlouvy.

VI.5. Kupující bere na vědomí, že pokud autobazar Diesel auto Junek s.r.o. v rámci jakékoliv promo akce nabízí svým zákazníkům jakoukoliv slevu v jakékoliv formě na automobil při jeho zakoupení, autobazar Diesel auto Junek s.r.o. tuto slevu poskytuje pouze při uplatnění slevy před podpisem kupní smlouvy na automobil.

VI.6. Jakákoliv poskytovaná sleva není kumulovatelná s žádnými jinými slevami ani s ostatními akcemi, pokud není výslovně stanoveno jinak.

VII. Související služby

VII.1. Autobazar Diesel auto Junek s.r.o. jako zprostředkovatel přijímá automobily, které zákazník jako zájemce svěří autobazaru Diesel auto Junek s.r.o., aby tato společnost pro něj zařídila vlastním jménem a na účet pro zákazníka prodej automobilu. Autobazar Diesel auto Junek s.r.o. a zákazník v tomto případě uzavírají zprostředkovatelskou smlouvu, za podmínek v ní uvedených. Automobil zůstává ve vlastnictví zákazníka až do okamžiku převzetí jeho novým majitelem.

VII.2. Autobazar Diesel auto Junek s.r.o. je ochoten od kupujícího v případě jeho zájmu automobil kdykoliv zpětně odkoupit, a to za nejvyšší možnou cenu stanovenou autobazarem Diesel auto Junek s.r.o., odpovídající aktuálnímu stavu automobilu v okamžiku jeho zpětného odkupu.

VII.3. Autobazar Diesel auto Junek s.r.o. je ochoten vykoupit zpět od zákazníka automobil i tzv. protiúčtem, kdy kupující zakoupí od autobazaru Diesel auto Junek s.r.o. jiný automobil.

VII.4. Autobazar Diesel auto Junek s.r.o. nabízí zákazníkům mimo standardní leasingové služby rovněž i tzv. zpětný leasing, kdy zákazník prodá svůj automobil Autobazaru Diesel auto Junek s.r.o. a následně si na tento automobil sjedná leasingový nájem. Zákazník obdrží po odečtení akontace kupní cenu v hotovosti a pronajatý automobil poté splácí měsíčními leasingovými splátkami. Po zaplacení všech splátek se zákazník opět stává majitelem automobilu.

VIII. Odpovědnost Autobazaru Diesel Auto Junek s.r.o. za vady automobilu

VIII.1. Autobazar Diesel auto Junek s.r.o. poskytuje kupujícímu právní záruku, že zakoupený automobil nepochází z trestné činnosti, že před jeho prodejem kupujícímu nedošlo k neoprávněnému pozměnění resp. k neoprávněné manipulaci s číslem karosérie a číslem motoru, že v době jeho prodeje na automobilu nevázne zástavní právo, ani právo třetí osoby. V opačném případě je kupující oprávněn od uzavřené kupní smlouvy odstoupit a autobazar vrátí kupujícímu kupní cenu automobilu.

VIII.2. Práva ze záruky nejsou převoditelná na třetí osobu a vůči autobazaru Diesel auto Junek s.r.o. je oprávněn je uplatňovat pouze a výhradně kupující.

VIII.3. Autobazar Diesel auto Junek s.r.o. dále kupujícímu zaručuje, že na území České republiky automobil lze přeregistrovat na nového majitele, a že tomu nebrání žádný záznam u příslušného orgánu státní správy. Tato záruka se výslovně vztahuje pouze na území České republiky.

VIII.4. Kupující je oprávněn uplatnit práva z odpovědnosti za vady automobilu v provozovně autobazaru Diesel auto Junek s.r.o., který reklamaci příjme, posoudí a učiní rozhodnutí k dalšímu vyřízení každé reklamace kupujícího týkající se vad automobilu.

VIII.5. Kupující bere plně na vědomí a souhlasí s tím, že autobazar Diesel auto Junek s.r.o. neodpovídá za vady vzniklé předchozím použitím a opotřebením automobilu; za vady vzniklé po převzetí automobilu kupujícím; za vady, na které byl kupující výslovně upozorněn; a za vady, o kterých kupující v době uzavření této smlouvy věděl nebo musel vědět (tzv. vady zjevné).

VIII.6. Kupující je povinen uplatnit práva z odpovědnosti za vady automobilu a tyto oznámit autobazaru Diesel auto Junek s.r.o. bez zbytečného odkladu poté, co vadu zjistil nebo mohl zjistit při vynaložení odborné péče(nejpozději však do 12 měsíců od koupě vozu §2168 NOZ); v opačném případě jeho nároky z odpovědnosti za vady zanikají.

IX. Obsah obchodních podmínek a vztah k odlišným prohlášením nebo dokumentům

IX.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky mají přednost před případně odlišným prohlášením osob vystupujících jménem autobazaru Diesel auto Junek s.r.o., ledaže je toto odlišné prohlášení učiněno písemně a podepsáno osobou, která ve smyslu příslušných právních předpisů je jménem autobazaru Diesel auto Junek s.r.o. oprávněna jednat.

IX.2. Odchylná ujednání obsažená ve smlouvě uzavřené mezi autobazarem Diesel auto Junek s.r.o. a zákazníkem mají přednost před ustanoveními těchto všeobecných obchodních podmínek.

X. Závěrečná ustanovení

X.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky se řídí právním řádem České republiky.

X.2. Zákazník podpisem těchto všeobecných obchodních podmínek potvrzuje, že si jejich obsah důkladně přečetl, tomuto obsahu zcela rozumí a nemá proti němu žádné výhrady.

X.3. Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1.1. 2008